31 Mar 2015 - 00:11
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasyna hoş geldiňiz!

 

Bu internet sahypasy Türkmenistanyň diplomatik wekilçiliginiň Türkiýe Respublikasynda alyp barýan işlerini giň halk köpçüligine tanatmak maksady bilen taýýarlanyldy.

 

Siz bu ýerden Türkmenistana, türkmen halkynyň medeniýetine, milli gymmatlyklaryna degişli umumy maglumatlary öwrenip bilersiňiz, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet gurluşy, onuň içerki we daşarky syýasaty, ülkäniň hem-de türkmen halkynyň ýaşaýyş, durmuş-ykdysady we beýleki birnäçe ugurlardan özgerişleri bilen ýakyndan tanyş bolarsyňyz.

 

Türkmenistan, onuň şanly taryhy, ülkede bolup geçýän wakalar, türkmen halkynyň baý däp-dessury we adatlary, özboluşly medeniýeti barada biziň internet sahypamyzdaky maglumatlar Siziň gözýetimiňizi has-da giňeder diýip umyt edýäris.

 

İlçihanananyň iş tertibi:

Duşenbe - Anna:
9.00-18.00 (arakesme: 13.00- 14.00)

Habarlaşmak üçin telefonlar:
+90 (312) 441 71 22-24

İlçihananyň Konsullyk bölümini iş tertibi:

Duşenbe - Anna:
9.00-18.00 (arakesme: 13.00- 14.00)

Habarlaşmak üçin telefonlar:
+90 (312) 441 71 22-24

 


Konsullyk bilen bagalanyşykly soraglar boýunça Konsullyk bölümine raýatlary kabul etmek:

Duşenbe–Anna, Çarşenbe günleri kabul edilmeýär.

Resminamalary bermek: 17.00-18.00

Adres:

Koza Sokak No:28
06700 G.O.P. ANKARA


Telefon: +90 (312) 441 71 22 -24


Faks: +90 (312) 441 71 25

info info info